ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

melyek az AP11 Kereskedelmi és Informatikai Szolgáltató Kft. (9155 Lébény, Iskola köz 14., Cg.08-09-019769) (a továbbiakban: Üzemeltető), valamint a jelen honlap valamennyi igénybe vevője (a továbbiakban: Vásárló) részére tartalmazzák a www.online-bazar.hu honlapon (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket, az alábbiak szerint:

 

I. Általános rendelkezések

 

1. A jelen ÁSZF a honlappal kapcsolatos valamennyi adásvételi- és egyéb szerződésre (továbbiakban: adásvételi szerződés) irányadó, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

2. A honlap használatának megkezdésével valamennyi Vásárló ráutaló magatartással elfogadja a jelen ÁSZF-et. A honlapot minden Vásárló kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A honlap használatba vétele kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelő formában történhet.

 

II. A szolgáltatás tárgya, tartalma

 

1. Üzemeltető az általa üzemeltetett www.online-bazar.hu internetes címen levő honlapon különböző szolgáltatásokat tesz közzé.

2. Vásárló a különböző szolgáltatások között böngészhet, és amennyiben egy terméket meg kíván vásárolni, kérését emailben továbbítja Üzemeltetőnek a termekrendeles@online-bazar.hu email címre. Üzemeltető a Vásárló által megvásárolni kívánt termékre megküldi Vásárlónak a legkedvezőbb ajánlatot. Amennyiben Vásárló az ajánlatot elfogadja, akkor annak vételárát a www.inlernet.com internetes címről letöltött online utalvánnyal tudja megfizetni.

3. A terméket és a vételárról kiállított számlát Vásárló a szolgáltatást nyújtó cégtől kapja meg. Vásárló tudomásul veszi, hogy az adott termék vételára a postai kézbesítés költségeit nem tartalmazza.

 

III. A szolgáltatás díja, feltételei

 

1. A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenes regisztrációhoz kötött, amelyhez azonban Üzemeltető jóváhagyása szükséges.

2. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

3. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vásárló tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

4. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi jóváhagyásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

 

IV. Felek jogai és kötelezettségei

 

1. Vásárló jelen megállapodás rendelkezései és feltételei értelmében jogosult az Üzemeltető által üzemeltetett www.online-bazar.hu internetes címen levő honlapot igénybe venni, és az ott közzétett termékeket, illetve szolgáltatásokat a fent leírt, online-utalványos fizetési mód alkalmazásával megrendelni és megvásárolni.

2. Vásárló köteles a jelen ÁSZF-ben rögzített jogait és kötelezettségeit az ÁSZF rendelkezései szerint, valamint az általában elvárható gondossággal gyakorolni és teljesíteni, valamint harmadik személyekkel szemben is köteles jóhiszeműen eljárni a honlap igénybevétele során.

3. Üzemeltető a regisztráció tartalmát jogosult elektronikus formában rögzíteni és tárolni. Regisztrált Vásárló a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Vásárló jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

4. Amennyiben a Vásárló által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Vásárló semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

5. Visszterhes szolgáltatások esetén Üzemeltető köteles évi 90 %-os rendelkezésre állás mellett szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

 

V. Jogi felelősség

 

1. A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Vásárló saját kockázata és felelőssége. Vásárló tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a honlapon elhelyezett szolgáltatásokért, adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

 

Üzemeltető nem vállal felelősséget:

a) az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

b) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;

c) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

d) a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

e) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

f) felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

g) a rendszer használatából adódó károkért,

h) bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

 

2. Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

3. Üzemeltető a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja. Üzemeltető az interneten továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében kártérítési felelősségét kizárja.

4. A kereskedők és szolgáltatók által a honlap rendelkezésére bocsátott tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni.

5. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

VI. Adatvédelem

 

1. Üzemeltető a szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Vásárló személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

2. Vásárló a regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy számára Üzemeltető a honlap működésével és a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat és tájékoztatókat küldjön a regisztráció során megadott elérhetőségei bármelyikére.

3. Üzemeltető a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

4. Üzemeltető a személyes adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a Vásárló kérésére törli. Vásárló saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani, illetve törölni. A Vásárló regisztrációjának törlésekor, a rögzített és tárolt személyes adatok azonnal törlésre kerülnek. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok.

5. Üzemeltető a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

1. Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF esetleges jövőbeli módosításait Üzemeltető a jelen honlapon köteles az ÁSZF-el egységes szerkezetben közzétenni.

2. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

4. A jelen ÁSZF 2018. 03.21. napján lép hatályba.

 

Kelt: 2018. 03. 20.

 

                                                                               AP11 Kereskedelmi és Informatikai Szolgáltató Kft.

 

 

Az ÁSZF letölthető pdf formátumban.